Rehabilitació

 

Des de la Fundació Entia oferim un programa de rehabilitació innovador, personalitzat, dinàmic i intensiu. Partim d’una concepció holística per tractar les alteracions cognitives, emocionals i conductuals de les persones que han patit un dany cerebral.

A partir de l’entrevista inicial i dels resultats de la valoració neuropsicològica, dissenyem un pla de teràpia establint els objectius inicials conjuntament (el terapeuta, el pacient i la família).


Tots els programes són personalitzats i adaptats a les necessitats de cada pacient. Treballem amb material d’actualitat, tenint en compte les aficions, els interessos i les motivacions de cada persona, ja que això augmenta la seva motivació i implicació en el procés de rehabilitació.

Disposem de la plataforma NeuronUp, una eina de rehabilitació cognitiva que oferim com a complement terapèutic dins del programa d’intervenció.

L’objectiu dels nostres tractaments de rehabilitació és proporcionar el màxim nivell d’autonomia del pacient en l’àmbit familiar, social i laboral, i millorar la seva qualitat de vida.

  


PROGRAMA DE REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA PER PERSONES AMB DANY CEREBRAL
 

A qui s’adreça?

A persones de totes les edats que hagin patit un dany cerebral lleu-moderat de diferent etiologia.
 

Com treballem?

A partir de l’exploració neuropsicològica i de l’entrevista inicial, elaborem un programa de tractament específic centrat en l’estimulació de les funcions cognitives afectades, potenciant les habilitats cognitives preservades i fomentant l’ús de tècniques compensatòries per promoure la independència funcional en les diferents situacions del dia a dia.

Treballem tant els aspectes cognitius com els conductuals i emocionals, amb la finalitat que les estratègies apreses es puguin aplicar en la vida quotidiana.

Fem un èmfasi especial a tot el procés psicoeducatiu perquè la persona prengui consciència de les conseqüències de la seva lesió cerebral, tingui eines per adaptar-s’hi i, en última instància, pugui encarar el futur amb realisme i tenir una vida significativa.

De manera específica, es realitzen sessions de work trial en què es simulen situacions de la vida laboral de cada pacient per facilitar-ne la seva reincorporació.

Oferim suport i assessorament específic a la família perquè comprengui la relació entre la lesió cerebral i l’alteració cognitiva, conductual i emocional, i tingui eines  per adequar-se a la nova situació.

Per assolir l’objectiu, promovem la implicació activa del pacient, la família, i l’equip del centre.

Per a totes aquelles persones que visquin lluny o tinguin dificultats per desplaçar-se, oferim la possibilitat de complementar les sessions presencials amb sessions on-line a través de Skype.
PROGRAMA D'ESTIMULACIÓ COGNITIVA PER PERSONES AMB PROBLEMES DE MEMÒRIA
 

A qui s’adreça?

A persones majors amb deteriorament cognitiu lleu o moderat degut a un procés neurodegeneratiu (demència).


Com treballem?

El tractament està centrat en l’estimulació dels diversos dominis cognitius: orientació, atenció, concentració, memòria, llenguatge, pràxies, capacitats visoespacials i visoperceptives, i funcions executives.

Tenim especialment en compte l’esfera afectiva i emocional per tractar l’ansietat i la depressió.

També promovem l’establiment de rutines i un estil de vida saludable, fomentant l’exercici físic, la participació social i l’activitat mental.

L’objectiu principal és que la persona aconsegueixi mantenir la seva autonomia el màxim de temps possible.